Gå til hovedinnhold Gå til søk

Slik jobber Dragefossen mot FNs Bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.

Vår ambisjon er at Dragefossen skal aktivt bidra til å skape et mer bærekraftig samfunn både gjennom alt vi gjør selv, og ved å ha store forventninger til samarbeidspartnere og leverandører.

GOD UTDANNING

Dragefossen har alltid hatt høyt fokus på kompetanse i egen bedrift, men man har også valgt å ta et særskilt bransjeansvar i regionen. Dragefossen er godkjent lærebedrift og har til enhver tid flere lærlinger i bedriften. I den senere tid har man også hatt en trainee inne til enhver tid. Man har et tett samarbeide med både videregående- og ungdomsskole, blant annet i form av utplassering og kompetanseheving. Dragefossen har sammen med andre lokale krefter skapt flere gode plattformer for stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser. (Blant annet «Grønne innovative sommerjobber» og «Teknouka»)

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE

Konsernet Dragefossen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kjønnene. Konsernet har i sin policy innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel avansement og rekruttering. Av konsernets 64 ansatte er 9 kvinner, styrets leder og nestleder er kvinne, 3 av 7 i konsernets ledergruppe er kvinner

REN ENERGI TIL ALLE

Som kraftprodusent bidrar Dragefossen til å levere ren energi inn i energimiksen som forbrukerne mottar

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

Vi er en profesjonell og ansvarlig aktør som aktivt bidrar til lokale samfunnets økonomiske vekst. FNs Bærekraftsmål nr. 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Dragefossen er en lokal bedrift med stort lokalt eierskap og med en langsiktig horisont for vår virksomhet. Samtidig er vi en relativt stor arbeidsgiver i kommunen, som legger til rette for at ansatte, lærlinger og studenter får jobbe i et best mulig arbeidsmiljø. God utdanning gir relevant kompetanse som legger til rette for fremtidig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Ikke minst, nye ressurser tilgjengelig både på kommunalt- og regionalt nivå.

INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

Vi utvikler infrastruktur og fasiliteter som styrker innovasjonsevner. Det er mulig å bygge virksomheten på langsiktighet og bærekraft. Engasjerte medarbeider og stadig utvikling av kompetanser er en driver av innovasjon og gode arbeidsopplevelser for fremtiden. Dragefossen skal ha utslippsfri interntransport innen utgangen av 2030. Vi har allerede erstattet 5 biler med elektriske biler i løpet av 3 år.

BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKAL SAMFUNN

Byene står for om lag 75% av alle klimagassutslipp. Gjennom våre tjenester innenfor energirådgiving utforsker vi hvordan både eksisterende og nye bygninger kan bli mer bærekraftige energieffektive, gjennom nye mobilitetsløsninger, gjenbruk av materialer og overflatevann. Dragefossen har tro på at et attraktivt lokalsamfunn kan tilby ulike kultur og fritidstilbud til ulike aldersgrupper. Vi har derfor valgt å støtte mange ulike aktører, har tro på at dette er med på å bidra til et mer bærekraftig lokalsamfunn.

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Dragefossen tilbyr prosjekteringstjenester hvor man har særskilt fokus på en bærekraftig prosjektering herunder materialvalg, riktige proporsjoner på anlegget og en montasje som gir minst mulig inngrep i naturen. Vi utvikler løsninger og bygg som utnytter våre og naturens ressurser på en mer effektiv og forsvarlig måte. Gjennom våre tjenester vil vi indirekte være med å påvirke bærekraftsmål både 14 Livet i havet og 15 livet på land

STOPPE KLIMAENDRINGENE

Vi forplikter oss til å redusere klimagassutslippene våre med 50% innen 2031. For å oppnå dette vil vi fremme bærekraftige valg i alle våre anskaffelsesprosesser, redusere forretningsreiser og avfallsproduksjon til et minimum og strebe mot 100% fornybar energi i våre lokaler.

SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Bedre tilgang til teknologi og kunnskap er viktig for å dele ideer og stimulere til innovasjon. Vi bidrar til å skape møteplasser for relasjonsbygging og samhandling, dette gjør vi gjennom ulike fora, styreverv og gjennom samarbeide med andre næringsaktører. Dragefossen promoterer den integrerte og bærekraftige designprosessen over den konvensjonelle, dvs. at alle aktørene jobber sammen i prosjektet fra dagen 1. Dette er en ferdighet for fremtiden