Avtalevilkår

Avtalevilkår for alle produkter

1. Generelt

SÆRSKILT AVTALEVILKÅR TIL DRAGEFOSSEN AS

Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norges ”Standard kraftleveringsavtale ”, av 01.01.2007, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder følgende særskilt avtalevilkår av 01.01.2017. Særskilt avtalevilkår vil komme foran vilkårene i "Standard kraftleveringsavtale".


a. Ved bestilling gir kunden Dragefossen AS fullmakt til å:
- iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet.
- innhente nødvendige opplysninger overfor nettselskapet, for å gjennomføre leverandørbyttet.
- melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Dragefossen AS i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
- innhente målerverdier innen kl 09:00 etterfølgende dag, dersom kunden har installert avansert målersystem.


b. Dragefossen AS må ha mottatt målerstand fra kunde for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn 20 dager


c. Som kunde får en informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra Dragefossen AS, og våre samarbeidspartnere per e-post og/eller sms. En kan når som helst trekke tilbake samtykket. Avmeldingen vil ikke berøre annen informasjon som sendes fra Dragefossen AS.


d. For å sikre tilgjengelighet for kunden samler Dragefossen AS all kommunikasjon vedrørende kundens strømavtale på Min side/epost/hjemmeside, med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at Dragefossen AS har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden.


e. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven.

f. Oppsigelse av kraftleveringsavtaler uten særskilt opphørsdato
Kraftleveringsavtaler uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel.
Ved leverandørbytte vil normalt forbrukerens nye kraftleverandør foreta oppsigelse av avtalen med den tidligere kraftleverandøren.
Oppsigelse fra kraftleverandøren forutsetter saklig grunn.


Kort oppsummering av punkt 1: Så snart du har gitt oss din måleravlesning, ordner vi alt det praktiske for deg.


2. Leveringsvilkår


a. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.


b. Dragefossen AS har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Dragefossen AS' forpliktelser etter denne avtale i sin helhet. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.


c. Strømleveransen fra Dragefossen AS starter vanligvis 2-3 uker etter inngått avtale.


d. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Dragefossen AS anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet. Før flytting, må kunden ta kontakt med Dragefossen AS for videreføring av strømavtalen.


e. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Dragefossen AS gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av Dragefossen AS som leverandør på den nye adressen.


f. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.


g. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er i tillegg til en del næringer fritatt for merverdiavgift. Priser i disse fylkene oppgis eksklusiv merverdiavgift. For leveransen i øvrige deler av landet oppgis prisen inklusiv merverdiavgift.


h. Dragefossen AS kan etter denne avtale endre priselementene (faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 14 dagers varsel, enten på vår hjemmeside, via direkte skriv til kunde på e-post eller på annen egnet måte. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.


Kort oppsummering av punkt 2: Det kan ta et par uker før alt det praktiske rundt strømleveransen er ordnet. I mellomtiden vil vi foreta en rutinemessig kredittsjekk. Som kunde kan du logge inn på Min side. Der finner du oppdaterte priser og info om endringer.


3. Betalingsvilkår


a. Levert energivolum til husholdninger faktureres med månedlig avregning basert på måleravlesning eller forbruksprognose. Øvrige leveranser kan følge andre faktureringsintervall. Faktura forfaller til betaling i hht. selskapets faktureringsrutiner.


b. Kunden gir Dragefossen AS fullmakt til å motta faktura på vegne av nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Dragefossen AS på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Dragefossen AS uten særskilt varsel gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte. Kunden kan ved melding til Dragefossen AS avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet.


c. Kunden gir videre Dragefossen AS rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Dragefossen AS er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Dragefossen AS ved at det utbetales fra Dragefossen AS eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.


d. Avtale om e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Dragefossen AS (org. nr.: 911 204 177) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Dragefossen AS.


e. Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.


f. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, minimum 14 dager fra produksjon av faktura, kan Dragefossen AS eller Dragefossen AS' innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Dragefossen AS benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.


g. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos Dragefossen AS utbetales bare beløp over 50 kr.


h. Dersom kunden har valgt "Strømforsikring" gjelder også vilkår for strømforsikring.

Her finner du strømforsikringsvilkår.

Herunder finner du link til å melde skade, bruk access kode "Dinskade" for å logge på.

Sedwick


3. Betingelser for våre strømavtaler


BOLIGSTRØM

Strømprisen som leveres av Dragefossen AS beregnes hver måned etterskuddsvis basert på virkelig innkjøpskostnad, påslag og lovpålagte el-sertifikater.

Ved oppsigelse av Boligstrøm før prisen er satt, avregnes kunden etter en beregnet pris og faktisk forbruk for innværende måned. Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.


HYTTESTRØM

Strømprisen som leveres av Dragefossen AS beregnes hver måned etterskuddsvis basert på virkelig innkjøpskostnad, påslag og lovpålagte el-sertifikater.

Ved oppsigelse av Boligstrøm før prisen er satt, avregnes kunden etter en beregnet pris og faktisk forbruk for innværende måned. Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.


SPOTPRIS

For spotprisavtalen baseres prisen på Nord Pools områdepris i kundens leveringsområde. For privatkunder med spotprisavtaler beregnes prisen gjennomsnittlig per måned. I tillegg til strømprisen kommer påslag og lovpålagte el-sertifikater.
Avtalen er løpende inntil oppsigelse er levert til Dragefossen AS. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.


FASTPRIS


Avtalen gjelder fast kWh-pris for en avtalt periode. I tillegg til strømprisen kommer lovpålagte el-sertifikater.
Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri fra kontrakten, mot å dekke Dragefossen AS' tap som følge av at leveransen ikke fullføres. Dersom kunden ønsker å si opp en tidsavgrenset fastprisavtale, må han dekke Dragefossen AS' direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres og i tillegg betale et gebyr på kr. 400,- til dekning av administrative kostnader. Dette tapet beregnes på basis av kundens forventede årsforbruk, gjenværende varighet av kontrakten, samt forskjellen mellom avtalt pris og selgers pris på tilsvarende produkt på oppsigelsestidspunktet.
Fastprisavtaler opphører uten oppsigelse ved utløp av leveringsperioden. Dersom kunden ikke har inngått ny fastprisavtale vil kunden automatisk bli overført til produktet Boligstrøm.


4. Angrefrist

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»
Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

5. Tvister

Tvister vedrørende standard kraftleveringsavtale kan forelegges Elklagenemnda, eller bringes inn for domstolene. Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.

angreskjema_bokmaal.pdf Kraftalliansen_Forsikringsbevis og vilkår_20.03.2020.pdf